Vertrouwelijkheidsbeleid

In werking sinds 25 mei 2018

Wij hechten bijzonder veel belang aan de privacy van de gebruikers en behandelen persoonsgegevens met de meest strikte geheimhouding en steeds in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Het vertrouwelijkheidsbeleid is bedoeld om u op een transparante manier te informeren over de gegevens die we verzamelen, het doel, de manier waarop we ze gebruiken en de rechten die u hebt met betrekking tot de verwerking van dergelijke gegevens.

Op deze pagina bieden wij u een vereenvoudigde versie van ons vertrouwelijkheidsbeleid in de vorm van vragen en antwoorden. De gedetailleerde versie kan u op aanvraag verkrijgen.

Het is belangrijk dit vertrouwelijkheidsbeleid aandachtig te lezen. Als u nog andere vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via deze weg: privacy@whyte.be

1. WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Whyte Corporate Affairs is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Whyte Corporate Affairs SA/NV
Lucien Outersgaarde 11-21 – 1160 Oudergem

KBO n°: BE0806.144.927

info@whyte.be

Wij hebben als uniek contactpunt binnen ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming (beter bekend als “DPO”) aangesteld, wiens contactgegevens zijn: Eveline De Ridder – edr@whyte.be

2. WELKE GEGEVENS WORDEN ER DOOR ONS VERZAMELD?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens om verschillende redenen (cfr. punt 3). Het gaat meer bepaald om de volgende gegevens:

 • identificatiegegevens (naam, voornaam, e-mailadres, geboortedatum en (leverings)adres);
 • uw bankgegevens (nr. bankkaart, IBAN en BIC/SWIFT) en de facturatie;
 • onze communicatie (per e-mail of andere);
 • het type van domein waarmee u verbinding maakt met onze website;
 • het IP-adres dat aan u gekoppeld werd;
 • de datum en het uur waarop u toegang heeft tot onze website;
 • localisatiegegevens;
 • de pagina’s die u bezoekt op onze website;
 • het type browser, het platform en/of het operating system dat u gebruikt;
 • de zoekbrowser en de trefwoorden die u gebruikt om de website terug te vinden;
 • uw navigatievoorkeuren
 • en eender welke data die je ons wil meedelen.

3.WAAROM VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verzamelen uw gegevens voornamelijk om onze nieuwsbrief te versturen, onze service te verbeteren en, meer in het algemeen, om gemakkelijk met elkaar te communiceren. Ten slotte stellen uw gegevens ons ook in staat uw navigatie op onze site te verbeteren en te vergemakkelijken.

4. OP WELKE MANIER VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Het merendeel van uw gegevens wordt aan ons meegedeeld door uw actieve interventie. Andere gegevens, zoals de datum en tijd van uw toegang tot onze site, de pagina’s die u hebt bekeken of uw locatiegegevens, worden automatisch verzameld, via geraadpleegde servers en “cookies” die op onze site worden geplaatst.

Wij kunnen ook gegevens over u verzamelen via andere bedrijven, in welk geval wij u daarvan op de hoogte zullen brengen.

5. WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

We hechten zeer veel belang aan de bescherming van de privacy van onze gebruikers. We handhaven een strikt vertrouwelijkheidsbeleid en nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze servers, voor zover mogelijk, ongeoorloofde lekken, vernietiging, verlies, openbaarmaking, gebruik, toegang of wijziging van uw gegevens voorkomen.

6. HOELANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

We bewaren uw gegevens gedurende de tijd die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken (cfr. punt 3). Zodra dit doel is bereikt, verwijderen we ze.

7. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE OEFENT U DEZE UIT?

U kunt op elk moment verzoeken om het gebruik te corrigeren, verwijderen, controleren, overdragen, toegang te verlenen, zich te verzetten tegen het gebruik en de beperking van uw gegevens te vragen. Hiervoor stuurt u ons een e-mail op het volgende adres: privacy@whyte.be. We zullen er dan alles aan doen om zo snel mogelijk te doen wat nodig is.

8. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

Onze medewerkers en gegevensverwerkers hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor het bereiken van het doel van de verwerking (cfr. punt 3). Elk van hen is onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht. De categorieën ontvangers staan vermeld in de gedetailleerde versie van het vertrouwelijkheidsbeleid .

9. WORDEN UW GEGEVENS GETRANSFEREERD NAAR HET BUITENLAND?

Wij geven uw gegevens alleen door aan een niet-EU-land als het een beschermingsniveau biedt dat gelijkwaardig is aan wat u kan vinden in het land waar u woont (voor meer info, raadpleeg : https://goo.gl/1eWt1V).

10. WAT GEBEURT ER ALS DIT VERTROUWELIJKHEIDSBELEID GEWIJZIGD WORDT?

Als we dit charter zouden moeten wijzigen, zou u op de hoogte worden gebracht via onze website. Vergeet niet om het vertrouwelijkheidsbeleid regelmatig te raadplegen en het liefst telkens wanneer u onze site bezoekt. De ingangsdatum van de polis staat bovenaan dit document.

11. WAT IN GEVAL VAN EEN GESCHIL?

Niemand heeft baat bij lange gerechtelijke procedures. In het geval van een geschil, verbinden wij ons om dialoog en openheid te bevorderen op zoek naar een minnelijke oplossing. U kan ook steeds contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.