Whyte Opinion – L’Echo July 2010

Whyte Opinion – L’Echo June 2010
June 10, 2010
Whyte Opinion – L’Echo August 2010
August 10, 2010

Awaited for months, even years, this new Apple product made its debut in the US at the start of the year, arrived in a number of European countries, including France, in the spring, and finally landed up in Belgium in July of this year.

pr-100707-liPad-gadget-ou-revolution-ego-1

The iPad: gadget or revolution?

Emmanuel Goedseels, Partner at Whyte Corporate Affairs – July 2010

Awaited for months, even years, this new Apple product made its debut in the US at the start of the year, arrived in a number of European countries, including France, in the spring, and finally landed up in Belgium in July of this year.

“Like wallets, purses and mobile phones, iPad owners are already taking it everywhere with them. It remains to be seen if the trend will stick.”

At its launch, after the usual Steve Jobs style media jamboree, the iPad did not immediately take off in any massive way.  Although some saw it as the epitomy of stylish simplicity, others only saw the big brother of the iPhone, without a phone function, and with a large screen. A few months after its launch, we have to say that commercial success looks to be on the cards, thanks primarily to Apple aficionados – we knew that would happen – but also to many iPhone owners and a new group of customers who want to surf the Web, or download newspapers, magazines and books.

Is the iPad turning into the new intergenerational tool for all? This seems to be what many Belgian editors are banking on, since we note that the first Belgians to get in on the act are family magazines like Télépro or those targeting a “50+” audience, for example Plus Magazine. In the coming days and weeks, all Belgian editors will progressively make their content accessible on the iPad and perhaps will finally be able to convert their digital investments into real sources of revenue.

Mobile TV?

The behavioural changes already observed in actual iPad owners are indeed intriguing: not only do they see this tool as an everyday object to be taken with them everywhere, but they lose sight of its primary function which is first and foremost easy access to the Internet and its diverse and varied content via a Wi-Fi or 3G connection.

We listen to these delighted owners explain to us that on their iPad they can check the weather forecast, download books, send emails, watch films, in short, do everything that we can already do on our PCs or notebooks with a simple Internet connection, but on a slim, take-anywhere screen. Apart from some specific functions often already available on the phone version, in terms of access to content, the iPad virtually only offers what is already available on the Web. The difference is therefore more down to the container than the content.

But if it does turn into a huge success, maybe we’ll soon be saying we caught a news item on our iPad, just like we now say we saw something on television, with the iPad becoming a receptacle for all the information available on the Internet.

Mobile advertising has never really taken off, but the arrival of the iPad could change all that!

The ad onslaught

Over recent weeks, numerous seminars have been organised for companies explaining the virtues of the new arrival. The first comers appear to be from the marketing and advertising world, who see in this tool a new way of getting their products and services known.

Imagine the impact of the iPad if it becomes an item a large number of people take with them everywhere, in the office, at home, on week days, at weekends, like a wallet, purse or mobile phone. With their nose glued to the screen, they will have ample leisure time to pick up advertising messages of all kinds while surfing the net or downloading editorial content or programmes. Although for a good many years all the surveys predicted very limited success for mobile advertising, the iPad is now becoming the subject of much interest. Numerous websites looking for profitable economic models such as social media tools will perhaps find their financial salvation here. Profitable advertising will be easier via Facebook on a large screen than on a mobile telephone. The cost of Wi-Fi and 3G connections still needs to be looked at, but it could become something accessible to everyone.

But outside of advertising, almost the only source of revenue of websites with the sale of goods and services, could the arrival of the iPad augur a possible revolution for non commercial information?

Managing communication

For distributors of information, this is no longer really an issue, since most of the daily newspapers and magazines already see the iPad as a new distribution channel to complement the paper version. For other companies, this new communication method risks making the imbalance that already exists on the Internet even more blatant: on any one subject area, for every carefully managed institutional message posted on a company’s website, there are thousands of contradictory messages from both credible and non credible sources.

The current challenge for companies is being able to manage their communication better. The arrival of the iPad, if it is indeed the breakthrough it claims to be, will speed up the flow of information because, although today we need to be in front of a computer in the office or at home to truly interact with the Internet, tomorrow this will be happening on park benches, in canteens and on the underground. Just like we can today with some mobiles, but bigger and faster!

De iPad: gadget of revolutie?

Emmanuel Goedseels, Partner at Whyte Corporate Affairs – July 2010

Maanden, zelfs jaren werd uitgekeken naar de nieuwste telg van Apple. Het toestel werd begin dit jaar gelanceerd in de Verenigde Staten en arriveerde in het voorjaar in een aantal Europese landen, waaronder Frankrijk, om uiteindelijk in juli ook België te bereiken.

“iPad-bezitters nemen hun toestel al overal mee naartoe, net zoals hun portefeuille of gsm. Voorlopig is het nog afwachten of die trend zal doorzetten.”

Bij de lancering, tijdens de gebruikelijke hoogmis van Steve Jobs, lokte de iPad nog geen overdreven enthousiaste reacties uit. Sommigen vonden het toestel wel elegant door zijn verfijning en eenvoud, volgens anderen was het niet meer dan een grote broer van de iPhone, maar dan zonder belfunctie en met een groot scherm. Enkele maanden na de lancering moeten we vaststellen dat het commerciële succes er wel degelijk is, in de eerste plaats dankzij de Apple-adepten uiteraard – daar had niemand aan getwijfeld – maar ook dankzij de vele iPhone-bezitters en een nieuwe klantenkring die wil kunnen surfen op het internet en kranten, tijdschriften en boeken wil downloaden.

Is de iPad dan toch op weg om het nieuwe generatieoverschrijdende toestel voor iedereen te worden? Daar gokken blijkbaar heel wat uitgevers op, want de eerste Belgen die het avontuur aangaan zijn familiebladen, zoals het Franstalige Télépro of het 50-plussersblad Plus Magazine. In de komende dagen en weken zullen alle Belgische uitgevers hun redactionele content stukje bij beetje toegankelijk maken op de iPad en kunnen zij misschien eindelijk hun digitale investeringen omzetten in een echte bron van inkomsten.

Draagbare televisie?

De gedragsveranderingen die al zijn waargenomen bij de huidige bezitters van een iPad zijn beslist interessant: niet alleen beschouwen zij het toestel als een dagelijks gebruiksvoorwerp dat je overal mee naartoe neemt, ze vergeten bovendien de voornaamste gebruiksfunctie ervan – vooral een gemakkelijke toegang tot het internet en allerhande uiteenlopende content via WiFi of 3G.

We horen de gelukkige eigenaren inmiddels uitleggen hoe ze met hun iPad het weerbericht kunnen bekijken, boeken downloaden, e-mails versturen, films kijken, kortom alles wat je tegenwoordig al doet op een pc of laptop met een gewone internetverbinding, maar dan op een plat meeneemscherm. Op enkele specifieke functies na wat betreft de toegang tot content, die vaak ook al beschikbaar zijn op de telefoonversie, biedt het toestel nauwelijks meer dan wat je nu reeds op het internet kunt vinden. Het verschil zit hem dus eerder in de verpakking dan in de inhoud.

Als het succes evenwel doorzet, zeggen we binnenkort misschien wel dat we iets op onze iPad hebben gezien, net zoals we nu iets op televisie zien, en wordt het toestel misschien wel dé verzamelplaats voor alle informatie die op het internet beschikbaar is.

Reclame op mobiele telefoons is nooit echt doorgebroken, maar misschien brengt de komst van de iPad daar verandering in!

Vooruit met reclame

Sinds enkele weken worden tal van seminaries voor bedrijven georganiseerd om alle voordelen van de nieuwste telg toe te lichten. De eerste betrokkenen lijken uit de marketing- en reclamewereld te komen, zij zien in het toestel een nieuwe manier om hun producten en diensten bekendheid te geven.

Bedenk maar eens wat voor impact de iPad zou hebben als het effectief uitgroeit tot een toestel dat veel mensen overal mee naartoe nemen, naar het werk en thuis, doordeweeks maar ook in het weekend, net zoals hun portefeuille of gsm. Met hun neus op het scherm kunnen ze te allen tijde allerhande reclameboodschappen ontvangen, terwijl ze rondsurfen op het internet of redactionele content en nieuwsprogramma’s downloaden. Hoewel alle onderzoeken van de afgelopen jaren een zeer matig succes voorspelden voor reclame op mobiele telefoons, wordt nu toch met veel belangstelling uitgekeken naar de iPad. Talloze websites die op zoek zijn naar een winstgevend economisch model, zoals de sociale media, gaan hierin misschien wel hun financiële heil vinden. Reclame via Facebook zal gemakkelijker rendabel zijn op een groot scherm dan op een mobiele telefoon. Alleen de kosten van de WiFi- en 3G-verbinding moeten nog worden geregeld om het toestel binnen ieders bereik te brengen.

Afgezien van die reclame, wat nagenoeg de enige bron van inkomsten is voor websites met de verkoop van goederen en diensten, luidt de komst van de iPad misschien wel een revolutie in voor de niet-commerciële informatie?

Communicatiebeheer

Voor de verspreiders van informatie is die vraag niet langer aan de orde, want de meeste dagbladen en tijdschriften zien in de iPad nu al een nieuw distributiekanaal als aanvulling op de papieren versie. Voor andere bedrijven dreigt deze nieuwe communicatiewijze de reeds bestaande onbalans op het internet nog uitgesprokener te maken: over één enkel onderwerp bestaan er tegenover een gecontroleerd institutioneel bericht op de website van een bedrijf wel duizenden tegenstrijdige berichten uit al dan niet betrouwbare bronnen.

De uitdaging voor bedrijven is momenteel hun communicatie beter te kunnen controleren. Als het succes van de iPad doorzet, zal de komst van het toestel de informatiestroom versnellen. Moeten we vandaag nog voor een computer zitten op het werk of thuis om echt te kunnen meedoen op het internet, morgen kan dat misschien wel op een bank in het park, in de kantine of in de metro. Zoals vandaag dus, maar dan in het groot en veel sneller!

Comments are closed.